സിൽവർ ലൈൻ  പദ്ധതിയെക്കുറിച്ചു പൊതുജനങ്ങളുടെ സംശയങ്ങളും ആശങ്കകളും പരിഹരിക്കുന്നതിന് ഓണ്‍ലൈനില്‍ ജനസമക്ഷം സില്‍വര്‍ലൈന്‍ പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുന്നു.  പദ്ധതിയെക്കുറിച്ചു സംശയങ്ങളും ആശങ്കകളും നേരിട്ട് അറിയിക്കാം.

ചോദ്യങ്ങള്‍ ക്രോഡീകരിച്ചശേഷം കെ- റെയില്‍ അധികൃതര്‍ ഓണ്‍ലൈനില്‍ ലൈവായി മറുപടി നല്‍കും.

ചോദ്യങ്ങൾ ഇവിടെ സമർപ്പിക്കുക
Please submit your queries here